ČOI doporučuje: ke koupi ojetého vozu si přizvěte znalce!

ČOI doporučuje: ke koupi ojetého vozu si přizvěte znalce!

(Výsledky pilotní kontrolní akce v autobazarech)

Výsledky pilotní kontrolní akce v několika vybraných autobazarech v různých krajích potvrdily, že jejich provozovatelé spotřebitele klamou. Tyto kontroly proběhly na základě vyhodnocení nejčastějších stížností na praktiky prodejců ojetých automobilů, přijatých Českou obchodní inspekcí. V průběhu 6 kontrol zjistili inspektoři závažná porušení ve třech autobazarech. Neúplné informace byly v jednom případě poskytnuty o stavu vozidla, ve druhém o najetých kilometrech. Další porušení informačních povinností prokázaly výsledky šetření na základě podání nespokojených spotřebitelů. „Kontroly autobazarů patří k těm náročnějším, ale budou pokračovat, protože není přijatelné, aby byli spotřebitelé stále poškozováni nekalými obchodními praktikami některých prodejců,“ řekl ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský.

Na pilotní kontrolní akci zaměřené na dodržování povinností stanovených prodávajícím obecně závaznými právními předpisy se podílely 4 vybrané inspektoráty.  Jejich úkolem bylo ověřit, zda jsou spotřebitelům při nabídce a prodeji použitého zboží – ojetých osobních vozidel poskytovány úplné a pravdivé informace a zda prodávající nezamlčují některé podstatné údaje či informace, týkající se nabízeného vozidla, které by mohly zásadním způsobem ovlivnit rozhodnutí spotřebitele o koupi.

Vlastním kontrolám předcházel monitoring trhu ojetých motorových vozidel a vytipování konkrétní provozovny – autobazaru. Následoval výběr vozu, u kterého vzniklo po vyhodnocení dostupných informací podezření, že poskytnuté údaje jsou nepravdivé nebo prodejce zamlčuje informace týkající se vlastností, historie a původu vozidla. V další fázi byla provedena kontrola tohoto vozidla za účasti znalce. Jeho úkolem bylo určit, zda deklarovaný počet ujetých kilometrů odpovídá počtu skutečně ujetých kilometrů, nebo zda vozidlo bylo či nebylo havarováno – pokud tato informace chyběla.

ČOI doporučuje: ke koupi ojetého vozu si přizvěte znalce!

Výsledky kontrol

Ze zpráv vypracovaných jednotlivými inspektoráty a podložených znaleckými posudky vyplynulo, že v průběhu 6 kontrol bylo porušení povinností zjištěno ve 3 případech. S ohledem na skutečnost, že se jednalo o pilotní akci, je kontrolní vzorek dostačující.

Porušení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno Inspektorátem Jihomoravským a Zlínským, který provedl 2 kontroly a dvě zjištění připadla na inspektorát Ústecký a Liberecký, který provedl další 2 kontroly. Oba inspektoráty využily při jedné z kontrol podání spotřebitele.

Ve 2 případech se jednalo o porušení § 9, kdy spotřebitel nebyl řádně informován o vlastnostech prodávaných výrobků: V jednom případě nebyla spotřebiteli sdělena informace, že se jedná o havarované vozidlo, a současně bylo prokázáno, že deklarovaný stav tachometru vozidla – 95 000 km neodpovídal skutečnému stavu. Ve skutečnosti měl vůz najeto o téměř 37 tis. km více (131 748 km). Ani ve druhém případě neodpovídal počet v kupní smlouvě uvedených najetých kilometrů skutečnosti. Podle dostupných informací byl skutečný stav tachometru o 100 000 km vyšší.

V dalším případě bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba nabízela prostřednictvím webových stránek vozidlo s rozdílnými údaji o počtu majitelů vozidla a počtu ujetých kilometrů, které neodpovídaly skutečnosti, a to i přesto, že jim tato neshoda byla známa.

Vzhledem k závažnosti zjištěných porušení zákona č. 634/1992., o ochraně spotřebitele, čeká kontrolované osoby uložení sankce ve správním řízení.

Kontrola ojetého auta před koupí Automato

Závěr

Výsledky pilotní kontrolní akce v plném rozsahu potvrdily podezření spotřebitelů (2 kontroly byly realizovány na základě podání), že provozovatelé autobazarů při prodeji vozidel neinformují zájemce o koupi ojetého vozu o všech vlastnostech vozidla, některé důležité údaje zkreslují nebo zamlčují. V průběhu 6 kontrol v autobazarech zjistili inspektoři porušení ve třech z nich.

Na základě poznatků z této akce bude připravena cílená kontrola v autobazarech s využitím těch podání spotřebitelů, která obsahují pokud možno konkrétní informace nebo reálné podezření, že došlo k porušení povinností prodávajícím užitím nekalých obchodních praktik.

Spotřebitelům Česká obchodní inspekce doporučuje, aby si prověřovali serióznost prodejců ojetých motorových vozidel a zejména informace o nabízených vozech. Ideální je, mohou-li si přizvat přímo k výběru vozu znalce, nechají si předvést výrobek i dokumentaci, absolvují zkušební jízdu, a pokud jsou se stavem vozu, cenou i smlouvou seznámeni, ať si vůz ihned odvezou. Druhou možností je zamířit s vozem z autobazaru přímo do servisu a nechat si jej důkladně zkontrolovat. Investice do nezávislé kontroly – znalce nebo servisu se určitě vyplatí.

ZDROJ: Česká obchodní inspekce

Mrkněte i na naše sociální sítě!

Nejnovější články